Foto

Download algemene voorwaarden

1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.lampandhome.be en zijn met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

 2. Verkoper

Onderneming - Eenmanszaak:

Lamp & Home
Angillis Miguel
Rijselstraat 119
8900 Ieper

Btw-nr.: BE0627907526

E-mailadres: info@lampandhome.be

3. Bevoegdheid om een contract te sluiten 
De koper verklaart de bevoegdheid te bezitten zich volgens de hierna omschreven voorwaarden te kunnen verbinden.

4. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

5. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.De weergegeven kleuren van de producten op de foto’s kunnen minimaal afwijken van de werkelijkheid.

6. Prijzen

De prijzen van de producten worden vermeld in euro. De btw is steeds inclusief. De verzendkosten exclusief. De prijzen vermeld op de website kunnen op elk moment wijzigingen of correcties ondergaan. De prijzen kunnen wijzigen naar aanleiding van promoties of speciale acties. Deze promoties of acties zijn geldig binnen de periode aangegeven op de website en zolang de voorraad strekt. De prijs die van toepassing is, is deze vermeld op de website op de datum waarop de bestelling van de Klant doorgegeven wordt.

7. Beschikbaarheid van de producten 
Bij producten die niet in voorraad zijn, kan de klant zich laten berichten wanneer dat wel weer het geval is. Mocht een product wegens onvoorziene omstandigheden toch niet meer op voorraad hebben, dan wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht.

8. Levering

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen een tot twee werkdagen na het ontvangen van de betaling. Binnen België wordt het pakket de volgende werkdag geleverd, binnen Nederland is dit een tot twee werkdagen langer. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

9. Verlies en schade door verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending via Bpost.

10. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

11. Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

12. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

13. Verzakingsrecht 

Je hebt het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk of via mail te gebeuren, met vermelding van het ordernummer. Als je van het verzakingsrecht gebruik wil maken moet je de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Lamp & Home, Rijselstraat 119, 8900 Ieper, België. Indien de originele verpakking beschadigd is, word slechts 50% van het betaalde bedrag terugbetaald. Na ontvangst van het retourpakket, storten we het door jou betaalde bedrag (zonder verzendkosten) terug op je rekening. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het bedrag niet terugbetaald. Als je in plaats van het bedrag een ander product in de plaats wil, moet je de verzendkosten hiervan betalen. Goederen die werden gemonteerd worden niet teruggenomen, alsook snoeren(maatartikel) of goederen op bestelling worden niet teruggenomen. In dit geval kan je je dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

14. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

15. Privacy

Als je een online bestelling plaatst, hebben wij uiteraard je gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken. Wij gebruiken deze gegevens om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. Vanzelfsprekend houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Je gegevens worden niet aan derden meegedeeld. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Volgens de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.